To Telewerk or Not To Telewerk: That's the question!
Maandelijkse aangifte met betrekking tot het telewerk
De regering heeft tevens beslist dat het toezicht op de naleving moet versterkt worden. Daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand april voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen.
 • Het aantal personen werkzaam bij onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld.
 • Het aantal personen werkzaam bij onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld.
De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.
Wie doet de aangifte?
De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve die ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.
Degene die de aangifte wil verrichten dient zich aan te melden aan de hand van zijn e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden.
Er zijn in dit geval meerdere mogelijkheden:
 • De onderneming is reeds gekend in het toegangssysteem CSAM en de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft reeds toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming. In dit geval kan hij zich aanmelden als vertegenwoordiger van de onderneming.
 • De onderneming is reeds gekend in het toegangssysteem CSAM maar de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft nog geen toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming. In dat geval kan de Hoofdtoegangsbeheerder van de onderneming die rechten toewijzen via de onlinedienst Toegangsbeheer. Als dit gebeurd is, kan hij zich aanmelden als vertegenwoordiger van de onderneming.
 • De onderneming is nog niet gekend in het toegangssysteem CSAM of de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft nog geen toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming. In dit geval wordt ook toegelaten dat de persoon zich aanmeldt als burger met zijn e-ID, Itsme of de andere toegelaten systemen. Wanneer men zich aanmeldt als burger dient men in de aangifte te verklaren dat hij of zij als gevolmachtigde van de onderneming optreedt. De onderneming ontvangt altijd een bevestiging van de aangifte.
 • Heeft uw onderneming meerdere vestigingseenheden? In dit geval geschiedt de aangifte steeds per vestigingseenheid. Het is niet nodig dat één persoon in één keer alle aangiften voor de hele onderneming doet. U kan deze opdracht ook doorgeven aan één of meerdere lokale verantwoordelijken Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden kunnen de gevraagde gegevens met betrekking tot alle vestigingseenheden indienen via de toepassing aan de hand van een gestructureerd excelbestand.
Wanneer moet de aangifte gebeuren?
Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.
 • De situatie op de eerste werkdag van april 2021 dient aangegeven op uiterlijk dinsdag 6 april 2021
 • De situatie op de eerste werkdag van mei 2021 dient aangegeven op uiterlijk donderdag 6 mei 2021
 • De situatie op de eerste werkdag van juni 2021 dient aangegeven op uiterlijk zondag 6 juni 2021
Hoe vult u de aangifte in?
> Duid aan of uw onderneming over één of meerdere vestigingseenheden beschikt. Bij meerdere vestigingseenheden identificeert u de vestigingseenheid aan de hand van het vestigingseenheidsnummer.
 • Met vestigingseenheid wordt bedoeld: een plaats (gekend met een adres) waarop of van waaruit een hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming wordt uitgeoefend (bv. exploitatiezetel, afdeling, atelier, fabriek, magazijn, bureau, winkel...). De vestigingseenheden van uw onderneming kunt u opzoeken in de Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Elke vestigingseenheid is gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen met een eigen identificatienummer, het vestigingseenheidsnummer. Dit nummer is niet hetzelfde als ondernemingsnummer (KBO-nummer) van uw bedrijf. Uw vestigingseenheidsnummers kunt u opzoeken in de Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden kunnen de gevraagde gegevens met betrekking tot alle vestigingseenheden indienen via de toepassing aan de hand van een gestructureerd excelbestand.
> Vul het aantal personen werkzaam bij de onderneming.
 • Het gaat om een foto van uw onderneming op de eerste werkdag van de maand (1 april, 3 mei en 1 juni). Indien de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient het aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid ingevuld te worden.
 • U vermeldt het totale aantal werknemers die de onderneming in dienst heeft (= gebonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, statuut,…). Voor flexi-werknemers wordt gekeken naar de lopende raamovereenkomsten. Langdurig zieken en personen in tijdskrediet worden ook meegeteld, evenals medewerkers met een ambulante functie (vb koeriers, inspecteurs,…).
 • Maakt uw onderneming op een structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw vestigingseenheid (bijvoorbeeld onderaannemers, gedetacheerden, bewakingspersoneel,…), dan voegt u het aantal, dat op vermelde data bij u actief is, toe aan het totaal.
 • Dit geldt ook indien er in uw onderneming personen op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn (consultants, vennoten, ...). Het gaat dus niet om punctuele aanwezigheden, zoals voor herstellingen, schoonmaak, onderhoud,...
 • Uitzendkantoren moeten enkel het eigen personeel aangeven, niet de uitzendkrachten die in principe elders werkzaam zijn. Zij worden geteld bij de gebruiker. Hetzelfde geldt voor ondernemingen die personeel ter beschikking stellen van of structureel laten presteren in een andere onderneming.
> Vul het aantal het aantal personen werkzaam bij uw onderneming met een niet-telewerkbare functie in.
 • Met niet-telewerkbare functie wordt bedoeld, elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden, bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg...
 • Het gaat om een foto van het aantal personen werkzaam inuw onderneming op de eerste werkdag van de maand. Indien de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient het aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid ingevuld te worden. Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dit verantwoorden en worden niet opgenomen worden in het aantal niet-telewerkbare functies. Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (bijvoorbeeld ploegbazen, teamchefs,...).
 • Maakt uw onderneming op structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw vestigingseenheid, dan voegt u het aantal personen zonder telewerkbare functie, dat op vermelde data bij u actief is, toe aan het totaal.
 • Hetzelfde geldt voor de personen die op zelfstandige basis structureel aanwezig zijn.
 • Zowel voor de vermelding van het totaal aantal werkzame personen als voor het aantal niet-telewerkbare functies, kan een wijziging / rechtzetting nog gebeuren door opnieuw een aangifte te doen met het totaal aantal werkzame personen in de onderneming / vestiging op de eerste werkdag van de maand en het aantal niet-telewerkbare functies. De laatst doorgestuurde aangifte vervangt de voorafgaande aangiftes.
> Vul de contactgegevens in waarop de overheid u kan bereiken voor verdere informatie.
> Controleer het overzicht van de aangifte, en dien uw aangifte in.
Na de aangifte wordt een ontvangstbevestiging gestuurd naar het opgegeven e-mailadres en naar de e-Box van de onderneming.
Nog geen toegang tot e-Box?
> Is uw onderneming geregistreerd in CSAM? Dan hebt u een e-Box en kunt u ermee aan de slag.
> Is uw onderneming niet geregistreerd in CSAM? Dan moet u zich eerst registreren. Dat doet u door een Hoofdtoegangsbeheerder aan te stellen in het Beheer der Toegangsbeheerders. Zodra de registratie uitgevoerd is, ontvangt uw onderneming automatisch een e-Box.
Raadpleeg de Stap-voor-stapgids van CSAM voor een beschrijving van de registratieprocedure.
 
Bron : RSZ en Ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. BS 26 maart 2021, bl. 29296.

Sociale bijdragen kwartaal I 2021 | Een eerste stress-test?

 

Exact een jaar geleden brak de Covid-19-pandemie uit.  Dit bracht een schokgolf teweeg onder de ondernemers. De diverse overheden sprongen gelukkig massaal bij, onder andere met uitstel van sociale bijdragen. Nu het 1e kwartaal van 2021 op zijn einde loopt, wijzen we graag nog even op een aantal belangrijke punten...

 

 

Afbetalingsplan mogelijk voor bijdragen met corona-uitstel

Bij het begin van de coronacrisis kon je een betalingsuitstel aanvragen voor je voorlopige bijdragen van 2020 en je regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 die in de loop van 2020 betaald moesten zijn. Heel wat zelfstandigen maakten gebruik van dat corona-uitstel en kregen zo één jaar extra de tijd om de bijdragen te vereffenen.

Ondertussen zit het jaar van uitstel voor het eerste kwartaal van 2020 en eventuele regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 er bijna op. Eind maart 2021 moet de uitgestelde bijdrage betaald worden, net zoals de eerste kwartaalbijdrage van 2021!

Lukt het niet om de bijdragen op tijd te betalen? Dan kan je een afbetalingsplan krijgen met een maximale looptijd van twaalf maanden. Neem hiervoor contact op met sociaal verzekeringsfonds!

Stipte afbetaling!!

Wordt de maandelijkse afbetaling niet stipt ingelost? Of worden de lopende kwartaalbijdragen van 2021 – waarvoor geen betalingsuitstel werd gevraagd - niet tijdig betaald? Dan wordt het afbetalingsplan geannuleerd. Als gevolg vervalt ook meteen de automatische toekenning van de sociale rechten, net zoals de automatische kwijtschelding van verhogingen.

In sommige gevallen kan dat ervoor zorgen dat je niet meer in orde bent bij je ziekenfonds en bepaalde uitkeringen teruggevorderd zullen worden. Een correcte maandelijkse afbetaling van het plan is dus heel belangrijk.

 

Betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus in 2021

Alle zelfstandigen kunnen een uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen wanneer zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Om welke bijdragen gaat het?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op:

 • De voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021.
 • Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2019 en die vervallen op 31 maart 2021 en op 30 juni 2021.
 • Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 en die vervallen op 31 maart 2021 en op 30 juni 2021.

De betalingstermijnen zien er dan als volgt uit:

 • Betaling bijdrage voor het eerste kwartaal van 2021 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 31 maart 2021: uiterlijk vóór 31 maart 2022.
 • Betaling bijdrage voor het tweede kwartaal van 2021 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 30 juni 2021: uiterlijk vóór 30 juni 2022.

Je kan geen uitstel van betaling krijgen voor een kwartaal of regularisatiebijdrage die je al hebt betaald.

Vroeg je het betalingsuitstel aan, maar respecteer je de betalingstermijnen van 31 maart en 30 juni 2022 niet, dan zijn er verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd.

Deadline voor je aanvraag

Wil je als zelfstandig ondernemer uitstel van betaling, dan moet je tijdig je aanvraag indienen:

 • Vóór 15 maart 2021: eerste kwartaal 2021 en regularisatiebijdrage van 2018 of 2019 die vervalt op 31 maart 2021
 • Vóór 15 juni 2021: tweede kwartaal 2021 en regularisatiebijdrage van 2018 of 2019 die vervalt op 30 juni 2021.

Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor je sociale rechten?

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen zijn betaald.

Bron: Liantis

ITAA erkenning

Tellent BV is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 50.758.379 

Olivier Van Damme is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 11.242.502

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor de Cookieverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be